Brand : Hitachi

Hitachi NV45AB2 7/8-Inch to 1-3/4-Inch Roofing Nailer

Hitachi NV45AB2 1-3/4-Inch Coil Roofing Nailer with Safety Glasses